Rebound

Alle scholen van Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs bieden tijdelijke opvang aan leerlingen met gedragsproblemen voor wie de zorg binnen de eigen locatie van het voortgezet onderwijs niet langer toereikend is. Betrokkenheid van de eigen school gedurende het verblijf van een leerling is een vereiste: de leerling blijft dan ook ingeschreven op de school van herkomst. Vaak zal er een OPP (Ontwikkelingsperspectief Plan) en een tijdspad aan de plaatsing gekoppeld worden.

De leerling volgt gewoonlijk een programma waarin onderwijs en gedragsbeïnvloeding centraal staan, met het doel zo snel mogelijk terug te keren in het reguliere onderwijs, bij voorkeur op de eigen school, of anders op een andere school binnen het samenwerkingsverband. 

Het programma dat de leerling volgt is maatwerk en is vastgelegd in een OPP. Bij vertrek van de leerling wordt deze voorzien van een gefundeerd advies over het voor hem meest passende vervolg en een eindverslag met aanbevelingen voor de vervolgsituatie. De locaite waar de leerling tijdelijk verbleef kan indien gewenst ook nabegeleiding bieden om de terugkeer te vergemakkelijken.

De reboundmogelijkheid is gepositioneerd binnen de zorgstructuur van het samenwerkingsverband. Het programma is sterk toegesneden op de individuele leerling en levert in principe maatwerk. Het is een geïntegreerd programma waarbij onderwijs en eventueel hulpverlening geboden wordt.

De duur is in eerste instantie 3 maanden, maar dit kan bijgesteld en/of verlengd worden in overleg met de school van herkomst. Er worden vooraf evaluatiemomenten afgesproken.

De school van herkomst blijft verantwoordelijk voor de leerling. Dit blijkt het meest duidelijk uit het feit dat een leerling gedurende zijn verblijf op een tijdelijke andere locatie ingeschreven blijft op de eigen school. In principe volgt de leerling hetzelfde lesprogramma (PTA) als op de VO-school, mits anders afgesproken. Daarnaast is de school van herkomst verantwoordelijk voor een duidelijk overzicht van resultaten, eventuele achterstanden, aanleveren van voldoende schoolwerk en indien nodig proefwerken en toetsen.