Expertisepunten

Soms heeft een leerling het even of langere tijd moeilijk op school. Dat kan allerlei verschillende oorzaken hebben. De leerling heeft dan extra ondersteuning nodig, extra begeleiding. Binnen de klassen in het voortgezet onderwijs is niet altijd tijd voor die extra ondersteuning. De mentor heeft daar niet altijd tijd voor. Een Expertisepunt voor deze leerlingen biedt dan uitkomst.

Doel

Docenten uit het vso (voortgezet speciaal onderwijs) bieden die extra ondersteuning aan leerlingen en docenten van het voortgezet onderwijs. Door deze deskundige en individuele begeleiding krijgt de leerling de mogelijkheid om op een plezierige manier met een diploma door te stromen naar vervolgonderwijs.

Doelgroep

De expertisepunten zijn vooral bedoeld voor leerlingen die problemen hebben van (onderwijs gerelateerde) gedragsmatige, psychische of medische aard. Leerlingen met een vorm van autisme of een aanverwante contactstoornis kunnen in de expertise punten terecht.

Aanpak

Een expertisepunt is te vinden in elk schoolgebouw van het voortgezet onderwijs. Het expertisepunt biedt een rustige werkomgeving voor de leerling. De leerling volgt de reguliere lessen maar kan in overleg ook zelfstandig aan het werk gaan in het expertisepunt. De docent van het expertisepunt kan de leerling individuele hulp bieden bij plannen en uitvoeren van huiswerk en opdrachten. Daar wordt ook controle op uitgeoefend. Vanuit het expertisepunt vindt regelmatig overleg plaats met ouders, docenten, mentoren en teamleiders en zorgcoördinatoren.

De begeleiding is niet alleen gericht op leerlingen. Ook wordt expertise ingezet om docenten van de school tips en handvatten te geven om op een optimale wijze les te kunnen geven.

Wat heeft een expertisepunt te bieden voor leerlingen en ouders?

 • Biedt dagelijkse opvang tijdens schooltijden
 • Zorgt voor individuele aandacht
 • Is een veilige en rustige omgeving
 • Heeft kennis van probleemgedrag
 • Heeft mogelijkheid om een leerling door te verwijzen naar externe hulp in samenwerking met het ZAT-team (Zorg advies team)
 • Heeft korte lijnen met de thuissituatie voor overleg en ondersteuning
 • Coacht en begeleidt leerlingen in verschillende situaties

Op een aantal locaties (dus niet op alle locaties) kan in overleg door het expertisepunt:

 • Hulp geboden worden bij het structureren en het plannen van het huiswerk
 • Ondersteuning geboden worden bij het huiswerk

Hoe ondersteunt het expertisepunt de school?

 • Biedt deskundigheidsbevordering voor docenten op het gebied van gedragsproblematiek
 • Verleent ondersteuning van docenten in de klas
 • Heeft een preventieve en signalerende functie voor de gehele school

Aanmelding

De docent signaleert problemen van leerlingen en bespreekt deze met de mentor, teamleider of zorgcoördinator. Vervolgens wordt contact opgenomen door de mentor met de ouders. Soms geven ouders bij de mentor aan dat het niet goed gaat met hun zoon/dochter. Dan wordt de zorgcoördinator en/of teamleider ingeschakeld en als de leerling in aanmerking komt voor begeleiding wordt dit door de mentor aan de ouders uitgelegd. Er wordt een OPP (Ondersteuningsperspectief plan) opgesteld en deze wordt besproken met ouders.

Elke school kan u uitleggen wat een expertisepunt kan doen en hoe een expertisepunt werkt.