Wat doet de TLV-commissie?

De TLV-commissie valt onder het Samenwerkingsverband VO Deventer. In het kader van het passend onderwijs heeft het samenwerkingsverband de verantwoordelijkheid leerlingen met een extra ondersteuningsvraag te voorzien van een passend ondersteuningsarrangement. Dit gebeurt binnen de TLV-commissie.

Wat doet de TLV-commissie?
De orthopedagoog, de directeur en de beleidsmedewerker van het samenwerkingsverband zorgen ervoor dat de ondersteuningsvraag voor een leerling wordt geagendeerd en besproken in de TLV-commissie. De commissie bestaat uit deskundigen, onder andere een orthopedagoog van het regulier voortgezet onderwijs, een orthopedagoog uit het voortgezet speciaal onderwijs (VSO), een schoolarts, een deskundige van Sine Limite (het samenwerkingsverband passend onderwijs in het basisonderwijs), een teamleider havo/vwo en een teamleider praktijkonderwijs. De commissie is gemandateerd om een arrangement vast te stellen en toelaatbaarheidsverklaringen (TLV) voor het VSO af te geven. Daarnaast adviseert de commissie over leerlingen die teruggeplaatst worden vanuit het speciaal onderwijs in het regulier onderwijs.

Op dit moment zijn de ondersteuningsarrangementen in het regulier voortgezet onderwijs:
1.  begeleiding door het Expertisepunt (alle VO scholen)
2.  plaatsing in de brugklas met expertise (Het Slatink)
3.  plaatsing in de Plusklas (Arkelstein)
4.  plaatsing in de Reboundvoorziening (Intermetzo)

Het is dus zo dat niet alle arrangementen op alle VO-scholen beschikbaar zijn, maar dat deze zijn toegewezen aan bepaalde scholen.

Alle vragen rondom extra ondersteuning verlopen via de TLV-commissie. In sommige gevallen kan worden volstaan met een vorm van preventieve consultatie of een training van een docent of docententeam.

De school die aanmeldt en u als ouder/verzorger worden nadrukkelijk betrokken bij de aanmelding. U kunt op het aanmeldformulier aangeven of u voorafgaand aan de bespreking gebeld wilt worden.  Dit biedt de gelegenheid extra informatie te geven waardoor de commissie nog beter kan inspelen op de behoeften van uw kind. Soms geeft de ondersteuningsvraag aanleiding u en de school persoonlijk uit te nodigen voor de vergadering. De TLV-commissie ziet u als ervaringsdeskundige en u bent als geen ander in staat te verwoorden waar uw kind binnen het onderwijs behoefte aan heeft.

Voor meer informatie over aanmelden verwijzen wij naar de aanmeldpagina's op onze website:

Alle informatie is ook terug te lezen in onze folder 'Voor een goede overstap'