Wat doet de TLV-commissie?

De TLV-commissie valt onder het Samenwerkingsverband VO Deventer. In het kader van het passend onderwijs heeft het samenwerkingsverband de verantwoordelijkheid leerlingen met een extra ondersteuningsvraag te voorzien van een passend ondersteuningsarrangement. Dit gebeurt binnen de TLV-commissie.

Wat doet de TLV-commissie?
De orthopedagoog, de directeur en de beleidsmedewerker van het samenwerkingsverband zorgen ervoor dat de ondersteuningsvraag voor een leerling wordt geagendeerd en besproken in de TLV-commissie. De commissie bestaat uit deskundigen, onder andere een orthopedagoog van het regulier voortgezet onderwijs, een orthopedagoog uit het voortgezet speciaal onderwijs (VSO), een intern begeleider uit het voorgezet speciaal onderwijs (VSO), een arts, een deskundige van Sine Limite (het samenwerkingsverband passend onderwijs in het basisonderwijs) en een teamleider praktijkonderwijs. De commissie is gemandateerd om een arrangement vast te stellen en toelaatbaarheidsverklaringen (TLV) voor het VSO af te geven. Daarnaast adviseert de commissie over leerlingen die teruggeplaatst worden vanuit het speciaal onderwijs in het regulier onderwijs.

Alle vragen rondom extra ondersteuning verlopen via de TLV-commissie. In sommige gevallen kan worden volstaan met een vorm van preventieve consultatie of een training van een docent of docententeam.

De school die aanmeldt en u als ouder/verzorger worden nadrukkelijk betrokken bij de aanmelding. Soms geeft de ondersteuningsvraag aanleiding u en de school persoonlijk uit te nodigen voor de vergadering. De TLV-commissie ziet u als ervaringsdeskundige en u bent als geen ander in staat te verwoorden waar uw kind binnen het onderwijs behoefte aan heeft.

Planning TLV-Commissie schooljaar 2018-2019