Rebound Voorziening

De Rebound voorziening van het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs biedt tijdelijke opvang aan leerlingen met gedragsproblemen voor wie de zorg binnen de eigen locatie van het Voortgezet onderwijs niet langer toereikend is. Betrokkenheid van de eigen school gedurende het verblijf van een leerling is een vereiste: de leerling blijft dan ook ingeschreven op de school van herkomst. Vaak zal er een OPP (Ontwikkelingsperspectief Plan) en een tijdspad aan de plaatsing gekoppeld worden.

De leerling volgt gewoonlijk een programma waarin onderwijs en gedragsbeïnvloeding centraal staan, met het doel zo snel mogelijk terug te keren in het reguliere onderwijs, bij voorkeur op de eigen school, of anders op een andere school binnen het Samenwerkings- verband. 

Het programma dat de leerling volgt is maatwerk en is vastgelegd in een OPP. Bij vertrek van de leerling wordt deze voorzien van een gefundeerd advies over het voor hem meest passende vervolg en een eindverslag met aanbevelingen voor de vervolgsituatie. De Rebound voorziening kan indien gewenst ook nabegeleiding bieden om de terugkeer te vergemakkelijken.

De Rebound voorziening is gepositioneerd binnen de zorgstructuur van het Samenwerkingsverband. Het  programma is sterk toegesneden op de individuele leerling en levert in principe maatwerk. Het is een geïntegreerd programma waarbij onderwijs en eventueel hulpverlening geboden wordt.

De duur wordt vooraf bepaald door de TLV-commissie (Toelaatbaarheidsverklaring- commissie) en kan bijgesteld worden in overleg met de school van herkomst. Er worden vooraf evaluatiemomenten afgesproken. De voorziening biedt opvang aan maximaal 10  leerlingen. Het programma wordt vijf dagen in de week aangeboden. 

De school van herkomst blijft verantwoordelijk voor de leerling. Dit blijkt het meest duidelijk uit het feit dat een leerling gedurende zijn verblijf in de Rebound ingeschreven blijft op de eigen school. In principe volgt de leerling hetzelfde lesprogramma (PTA) als op de VO-school, mits anders afgesproken. Daarnaast is de school van herkomst verantwoordelijk voor een duidelijk overzicht van resultaten, eventuele achterstanden, aanleveren van voldoende schoolwerk en indien nodig proefwerken en toetsen.

In algemene zin worden in de voorziening jongeren geplaatst die een bedreiging vormen voor de veiligheid van zichzelf, medeleerlingen en docenten. 

Te plaatsen leerlingen vertonen gedragsproblemen/grensoverschrijdend of ontspoord gedrag. Concrete voorbeelden: verbale en/of fysieke agressie, opstandig gedrag, dreigen, verstorend gedrag in de les, autoriteitsproblemen, onvoldoende bereidheid zich aan regels en afspraken te houden. 

Ook leerlingen die problemen vertonen gerelateerd aan de eigen schoolloopbaan en het onderwijs kunnen geplaatst worden. Concrete voorbeelden: geen motivatie voor schoolwerk, slechte leerresultaten, ontbrekende leervoorwaarden, dreigende stagnatie of uitval, problematisch verzuim, geschorste of verwijderde leerlingen, leerlingen die mogelijk niet op hun plaats zijn in het reguliere VO.